REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW


Wypożyczalnia rowerów Bike’er (tel 500581810, 533226747).
Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie
pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.

1.Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę
wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego
treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

2.Wypożyczenie roweru następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty,
paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.

3.Na okres wypożyczenia roweru zostaje zatrzymany depozyt w postaci jednego z dokumentów
tożsamości i kaucja zwrotna w wysokości 100zł.

4.Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny. 5. Opłaty
za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry, gotówką wg cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie
możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.

5.Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed
podpisaniem umowy.

6.Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.

7.Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

8.Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie i należy zwrócić je w należytej czystości.

9.Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność
ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury
wystawionej przez warsztat serwisowy.

10.Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia
jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający
zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków
przedstawionych przez Wypożyczalnię.

11.W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne
szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

12.Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w
wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

13.Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia
przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z roweru Wypożyczający musi pozostać trzeźwy
i nie być pod wpływem innych środków odurzających.

14.W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia.
Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru
lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

15.Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w
umowie.

16.Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem
wypożyczalni, zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować
Wypożyczalnię pod numerem: 500581810, 533226747.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i
szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się
wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych
w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.